Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Vzdělávání dospělých

Informace o dalším vzdělávání a zkouškách profesní kvalifikace

Zkoušky profesní kvalifikace Kuchař/kuchařka teplých pokrmů 65-001-H proběhnou 11. a 19. září 2023 od 7.45 hodin.

Možnost získání stupně vzdělání prostřednictvím systému uznávání

V roce 2006 byl přijat zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.

Myšlenka uznávání je velmi jednoduchá – každý z nás se v průběhu svého života naučí velké množství věcí, získá mnoho kompetencí mimo školní (formální vzdělávání), ale i mimo neformální vzdělávání (tzn. mimo různé kurzy) jednoduše tím, že určité činnosti vykonává (v práci, ve svém volném čase, v rodině). Učíme se, aniž bychom si toho byli vědomi, učíme se svou vlastní činností, učíme se od druhých. Proč tedy neumožnit, abychom to, co skutečně umíme, mohli mít potvrzeno, certifikováno?

Zájemce, který získal během svého života kompetence k vykonávání určitého druhu práce, ke kterému však nemá odpovídající vzdělání a certifikát – ať už vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výuční list, může oslovit naši školu, která má statut autorizované osoby, a vykonat u ní za úplatu zkoušku k získání profesní kvalifikace. Na základě vykonání této zkoušky pak získá certifikát - Osvědčení o získání profesní kvalifikace, který bude dokladem o kvalifikaci v určité oblasti. Podle novely vyhlášky 176/2009 Sb., lze si již s profesní kvalifikací vyřídit živnostenský list. 

Podle zmíněného zákona lze tedy na naší škole vykonat zkoušky za poplatky, vycházející z dříve zveřejněných částek v hodnotícím standardu jednotlivých dílčích kvalifikací (nyní profesních kvalifikaci.)

Tyto poplatky lze odečíst ze základu daně za příslušné zdaňovací období, pokud je nehradí zaměstnavatel, až do výše 10.000,- Kč.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím získání úplné profesní kvalifikace dospět ke stupni vzdělání.

Pokud tedy uchazeč úspěšně absolvuje všechny profesní kvalifikace, které ve svém součtu skládají úplnou profesní kvalifikaci má možnost získat stupeň vzdělání. Vykoná-li zájemce zkoušky v předepsaném počtu podle stanovených  standardů, může pak již na jakékoliv škole, která vyučuje dané obory, požádat o možnost  vykonání závěrečné zkoušky k získání středního vzdělání s výučním listem v plném rozsahu a získat tak plnou kvalifikaci pro dané povolání.

Konkrétně v § 113 c. školského zákona se v návaznosti na výše uvedené stanovuje, že osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zákona č. 179/2006 Sb. získala profesní kvalifikace skládající podle Národní soustavy kvalifikací úplnou profesní kvalifikaci, může, a to i bez předchozího vzdělávání ve střední škole a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzdělání.

Pokud zájemce splňuje výše uvedené, musí se obrátit na ředitele školy, která má v rejstříku škol a školských zařízení zapsaný obor vzdělání, odpovídající dosažené úplné profesní kvalifikaci. Ředitel takové školy pak umožní, na základě žádosti uchazeče, vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném termínu. Žadatel se tedy nemusí stát žákem příslušné školy, pouze musí sloužit příslušnou zkoušku, a to za obdobných podmínek, jako kdyby žákem školy byl. Jedná se tedy o stejnou zkoušku, jako konají žáci této školy.

Zkouška realizovaná na základě výše uvedeného postupu je pro žadatele zdarma(hradí pouze předchozí zkoušky profesních kvalifikací, jež skládají úplnou profesní kvalifikaci), výjimkou může být zkouška ve škole, která není zřízena státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, v takovém případě může ředitel školy podmínit možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úplaty ve výši jím stanovené (naším zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, s.r.o. – společnost COOP).

Školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, které konají zkoušky dle výše uvedeného postupu, pak mohou dle § 23 zákona č. 179/2006 Sb. a dle § 9 vyhlášky č. 208/2007 Sb., nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky žádat MŠMT o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři, což v naší škole i vzhledem k výši poplatků, které tyto náklady pokryjí, nečiníme.

Důležité odkazy:

www.narodnikvalifikace.cz 

www.nuv.cz 

www.mmr.cz 

www.msmt.cz 

Další informace: na e-mailu: lcapak@hs-pe.cz nebo na telefonu: 724 85 75 32

Stanovení výše poplatků za ZPK a ZZ 

Přihláška k ZPK

Přihláška k ZZ

Povinnosti autorizovaných osob