Studijní obor 29-53-H/01

Pekař

Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Profil absolventa:

- absolvent má kompetence pro činnosti při výrobě pekařských výrobků
- zvládá zpracování základních surovin, pomocných látek a přísad používaných v pekárenském průmyslu při výrobě, zná chemické složení a vlastnosti surovin, způsobjejich   uchovávání při zachování jejich kvality
- sleduje a řídí technologické procesy při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva
- obsluhuje, seřizuje a provádí základní údržbu technologických zařízení v pekárně
- vykonává činnosti související s balením, expedicí, distribucí a prodejem pekařských výrobků
- je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů a hotových výrobků podle stanovených norem

Praxe:

- probíhá ve spolupráci s firmou Adélka Pelhřimov, a.s. v prostorách pekárny pod vedením instruktorů odborného výcviku
- možnost získání motivačního a prospěchového stipendia
- možnost individuálního odborného výcviku na smluvních pracovištích školy v rámci regionu a s přihlédnutím k místu bydliště žáka (ve třetím ročníku)

Výstupy:

-  závěrečná zkouška s výučním listem

Uplatnění:

- při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků
- po nezbytné praxi v oboru se může zabývat podnikatelskou činností v potravinářských oborech i v souvisejících s jeho oborem (např. Cukrář)
- možnost uplatnění přímo v provozu firmy Adélka Pelhřimov, a.s.

Další studium:

-  dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou
-  tříleté dálkové nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Přijímací řízení:

O přijetí rozhodne ředitel školy na základě zájmu o obor, studijních výsledků ze základní školy a zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Pekař/ka - učební plán v PDF